Privacy Reglement en Praktijkafspraken
Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de
"Wet op Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand 'privacy reglement en praktijkafspraken'.

Informatieplicht
De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als pati
nt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier
De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy en geheimhoudingsplicht
Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier
Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut
U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Onderzoek
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.

Klachten
Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw oefentherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

Behandelingen
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Afspraken dienen bij voorkeur 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Bij ziekte kan de afmelding voor 8.30 uur telefonisch worden doorgegeven. Bij afwezigheid van de therapeuten kan worden ingesproken op het antwoordapparaat.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken kunnen bij u in rekening gebracht worden. Het
"verzuimtarief" bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door u zelf betaald te worden, de verzekering vergoedt dit niet.

Betalingen
Behandelingen oefentherapie Mensendieck worden vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering vergoed. Hoeveel behandelingen er vergoed worden is afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering.
Controleert u zelf goed of er overschrijding plaats vindt van het aantal behandelingen.

Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet meer vergoed ontvangt u van ons een nota. U dient deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.